Thông báo mới

Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo về việc đánh giá CCVC năm học 2015-2016, đề nghị các đơn vị tải biểu mẫu đánh giá dưới đây:

icon newSƠ ĐỒ hướng dẫn đường đi từ Cơ sở 1 (Trường CĐYT Cần Thơ) đến Cơ sở 3

mui ten dong1 TẢI MẪU LÝ LỊCH TẠI ĐÂY