Chức năng, Nhiệm vụ


Quy định chức năng, nhiệm vụ

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên học sinh

 ( Ban hành theo quyết định số  258  /QĐ.CĐYT,  ngày   30   tháng  6  năm 2014 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ )

 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và triển khai chủ trương của Ban Giám hiệu, Đảng uỷ về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đối với cán bộ viên chức và sinh viên học sinh (SVHS); quản lý SVHS về tư tưởng chính trị, tư cách đạo đức, học tập; thực hiện chế độ chính sách, công tác khen thưởng, kỷ luật SVHS.

 

II. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, viên chức và SVHS; công tác quản lý SVHS.

2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định  cụ thể hoá quy chế quản lý SVHS của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường.

3. Giúp Đảng uỷ, BGH Trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho toàn Trường;

4. Tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên hệ thống truyền thông nội bộ của Trường;

5. Phối hợp với các đoàn thể trong trường sử dụng có hiệu quả các loại hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ viên chức và SVHS.

6. Là uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật SVHS, Hội đồng đánh giá rèn luyện của SVHS; Hội đồng xét học bổng.

7. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ SVHS sau khi phòng Đào tạo hoàn tất công tác hậu kiểm tuyển sinh.

8. Phối hợp với Phòng Đào tạo tiếp nhận SVHS trúng tuyển vào Trường; tổ chức học chính trị đầu khoá cho SVHS, làm thẻ SVHS.

9. Xác nhận các giấy tờ liên quan đến SVHS (trừ các giấy tờ liên quan đến đào tạo) và làm các thủ tục cần thiết cho SVHS ra Trường.

10. Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét miễn giảm học phí, học bổng KKHT cho SVHS theo quy định hiện hành.Làm thủ tục cho SVHS vay vốn ngân hàng.

11.  Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của SVHS.

12. Theo dõi biến động, thống kê, báo cáo số liệu SVHS theo tháng, học kỳ, năm học

13. Tập hợp và đề nghị Nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể SVHS đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện; kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế, nội quy của Bộ và các quy định của Trường.

14. Quản lý SVHS ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp SVHS bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

15. Tổ chức đối thoại với SVHS; giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của SVHS.

16.  Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội chợ việc làm, giới thiệu và giúp đỡ SVHS tìm việc làm.

17. Theo dõi công tác phát triển Đảng viên và các hoạt động đoàn thể trong SVHS.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Nhân sự : 5 biên chế

-          1 Trưởng Phòng phụ trách chung và công tác chính trị

-          1 Phó Phòng phụ trách công tác SVHS.

-          1 Chuyên viên về phong trào văn thể mỹ

-         2 Chuyên viên về công tác  SVHS

IV. Trưởng hoặc phó Phòng được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của phòng.

V. Trưởng Phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng phòng và từng thành viên trong phòng. Mỗi thành viên trong phòng xây dựng  bảng mô tả chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, quy trình giải quyết công việc do mình phụ trách ./.

 

Hiệu trưởng

Nhân sự

 

TẠ THANH HỒNG

Hong

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng: Phụ trách chung

- Đặc trách công tác chính trị.

- Xây dựng chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, viên chức và HSSV; công tác quản lý HSSV.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác GVCN, công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền.

   

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

 NHUNGSV

Phó Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng: Đặc trách công tác HSSV.

- Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện các mặt công tác của phòng.

- Xây dựng kế hoạch công tác HSSV hàng năm.

- Xây dựng và tham gia sinh hoạt chuyên đề trong tuần “sinh hoạt công dân-HSSV” đầu năm học.

- Lập kế hoạch, tham gia tổ chức Lễ khai giảng, Tốt nghiệp cho HSSV.

- Triển khai việc đóng học phí

- Thực hiện các báo cáo định kỳ về công tác HSSV.

- Thực hiện báo cáo kế hoạch đào tạo

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng uỷ quyền.

NGÔ NGỌC HÒA

HOASVHS

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Phụ trách phong trào văn thể mỹ

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV

- Phối hợp các khoa phụ trách mảng rèn luyện.

- Tổ chức các cuộc đối thoại với HSSV.

- Phụ trách công tác thi đua trong HSSV

- Khảo sát HSSV tốt nghiệp.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ khoa Y

- Quản lý HSSV ngoại trú khoa Y

- Thống kê tình hình vay tín dụng HSSV khoa Y

- Theo dõi chấm công, thực hiện báo cáo công tác hàng tháng của phòng.

- Phụ trách công tác Đoàn, Hội sinh viên

 

QUÁCH AN BÌNH

AnBinh

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Cấp phát, quản lý sử dụng thẻ HSSV.

- Khảo sát HSSV tốt nghiệp.

- Tiếp nhận, quản lý hồ sơ khoa Điều dưỡng

- Thống kê tình hình vay tín dụng HSSV khoa Điều dưỡng

- Quản lý HSSV ngoại trú khoa Điều dưỡng

- Quản lý HSSV Anh văn tăng cường

 

NGUYỄN KHÁNH UYÊN

UYENSV

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

- Thực hiện các chế độ, chính sách, các loại giấy xác nhận cho HSSV.

- Theo dõi biến động, thống kê, báo cáo số liệu HSSV theo học kỳ, năm học.

- Phối hợp các khoa phụ trách mảng học bổng KKHT.

- Dự thảo các QĐ liên quan đến công tác HSSV.

- Tham gia phối hợp các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ khoa Dược - XN

- Quản lý HSSV ngoại trú khoa Dược – XN

- Thống kê tình hình vay tín dụng HSSV khoa D-XN

- Văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị  của phòng.

 logo-1624972574