Đảng Ủy Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan dân chính Đảng tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của trường.

bdct2

 

Tham gia đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 có gần 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khoa, phòng, trung tâm nhà trường. Trong thời gian 2 ngày (15-16/8), đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sẵn Trưởng banTuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo các chuyên đề, gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tình hình quốc tế, trong nước và của thành phố nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XI. Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành giáo dục đào tạo.

bdct1

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hàng năm, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố và các hoạt động của trường trong năm học 2016-2017 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trước khi bước vào năm học mới, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy và quản lý. Đồng thời, triển khai các nội dung, nhiệm vụ của năm học 2017 – 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo.

 

Bài: Chiều (Ảnh Thúy Hằng)