BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
 1. Họ và tên(*)
  Phải có thông tin
 2. * Nhập họ và tên bằng chữ in hoa
 3. Ngày,tháng,năm sinh
  Invalid Input
 4. Giới tính
  Invalid Input
 5. Điện thoại(*)
  Phải có thông tin
 6. E-Mail
  Phải có thông tin
 7. Trình độ đào tạo
  Phải có dữ liệu
 8. Khoa/Phòng công tác(*)
  Phải có thông tin
 9. Nhiệm vụ được giao
  Invalid Input
 10. Tôi đăng ký thi đua năm học mới đạt danh hiệu thi đua:
 11. Danh hiệu
  Phải chọn thông tin
 12. * Lưu ý: Nếu đăng ký CSTĐ-TP phải đăng ký CSTĐ-CS và LĐTT , Nếu đăng ký CSTĐ-CS phải đăng ký LĐTT
 13. Ngày đăng ký của bạn

  Invalid Input
 14.