STT Họ và tên Năm sinh Năm
 tuyển
 dụng
Trình độ được đào tạo Chức danh
 đang đảm
nhiệm
Đơn vị
công tác
Địa chỉ mail
Nam Nữ Chuyên môn
I. Ban Giám hiệu
1 Phan Trung Thuấn 1962   06/1984 Bs.CKII Quản lý y tế Hiệu trưởng Ban Giám hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Ngọc Hùng 1956   11/1977 CN. Ngữ văn Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Thu Hồng   1965 05/1986 Ths ĐDBM và TSS Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Phương Toại 1959   05/1982 TS. SKLĐ và MT Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. Trưởng, Phó các khoa/phòng và tương đương
5 Huỳnh Văn Sơn 1958   06/1985 BSĐK Trưởng phòng P. Đào tạo  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phạm Thị Hiếu   1966 04/2001 Ths.YTCC Phó Phòng  P. Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.getElementById('cloak22535').innerHTML += ''+addy_text22535+'<\/a>'; //-->
7 Đỗ Minh Tuấn 1970   10/2003 ThsBs. Truyền nhiễm & các bệnh nhiệt đới Phó Phòng  P. Đào tạo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Thạch Chính 1963   06/1993 CN.YTCC Trưởng trạm Trạm Y tế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Trương Kiều Oanh   1964 05/1986 CN. XHH  Trưởng phòng P. Thanh tra - KT -KĐCLGD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Lê Thị Nguyệt Hằng   1975 10/1997 CN. Điều Dưỡng Phó phòng  P. Thanh tra - KT -KĐCLGD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Diệp Thị Thu Thủy   1972 06/1994 CN. Địa lý du lịch Phó Phòng  P. Hành chính tổng hợp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Thanh Tùng   1960 10/1982 CN. CNTT Phó Phòng  P. Hành chính tổng hợp This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Đào Thị Xuân Hà   1972 10/1996 CN. Anh văn Trưởng Phòng P. Tổ chức cán bộ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Tạ Thanh Hồng 1980   08/2008 Ths. Dược liệu -
Dược học cổ truyền
Trưởng phòng P. Chính trị và Công tác SVHS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   1974 08/2000 CN. Ngữ văn Phó Phòng  P. Chính trị và Công tác SVHS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Tiêu Thanh Tuyền   1973 12/2005 CN. TCKT Phó Phòng  P. Kế hoạch - Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Võ Thị Ngọc Hạnh   1977 01/2003 CN. TCKT Phó Phòng  P. Kế hoạch - Tài chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Trần Thị Hạnh   1966 10/1986 ThsBs. Công cộng Trưởng phòng P. KHCN - QHQT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Ngô Thanh Thảo   1965 05/1986 Ths. chăm sóc mẹ và bé Phó Phòng  P. KHCN - QHQT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Nguyễn Thị Huế   1984 08/2008 Ths. Triết học Q. Trưởng khoa K. CT- PL -
GDTC & GDQP
nguyenthihue.nguyen68@ gmail.com
21 Kiều Thị Diễm Trang   1976 09/1999 Ths. Vi sinh vật học Trưởng khoa K. KHCB This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Nguyễn Thị Kiều Oanh   1976 12/2003 ThsBs. Nhi Trưởng khoa K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Nguyễn Thanh Hồng   1978 01/2003 ThsBs. Nội TK Phó khoa K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Trương Quang Phổ 1975   04/2001 ThsBs. Nội Phó khoa K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Phan Thị Diệu Thoa   1966 07/1987 CN. Điều Dưỡng Phó khoa K. Điều dưỡng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Trần Anh Khoa 1984   08/2008 Ths. Điều Dưỡng Phó khoa K. Điều dưỡng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Lê Thị Ngọc Nga   1961 04/1984 Ds. CKI Công nghệ dược và bào chế Trưởng khoa K. Dược - Xét nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Nguyễn Thị Huyền Trân   1984 09/2007 Ths Công nghệ dược Phó khoa K. Dược - Xét nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Mai Thị Thanh Thường   1987 08/2011 Ths. Dược lý - Dược
 lâm sàng
Phó khoa K. Dược - Xét nghiệm  
30 Phạm Đinh Xuân Thu   1983 09/2010 Ths. QLGD PGĐ TTNN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
III. Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa
31 Huỳnh Ngọc Tân 1980   04/2003 CN. GDTC Trưởng bộ môn K. CT- PL - GDTC & GDQP  
32 Tạ Văn Giáp 1984   12/2007 Ths. Hệ thống thông tin Trưởng bộ môn Bộ môn Tin học  
33 Đoàn Thị Cẩm Vân   1980 06/2007 Bs. RHM Trưởng bộ môn K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Võ Thanh Hùng 1976   10/2003 ThsBs. Nội TM Trưởng bộ môn K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Huỳnh Huy Cường 1981   11/2008 Ths. Ngoại khoa Phó bộ môn K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Phạm Văn Vẽ 1981   04/2003 Ths.YTCC Trưởng bộ môn K. Y This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Nguyễn Hoài Phong 1982   08/2008 Ths. Điều Dưỡng Trưởng bộ môn K. Điều dưỡng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Nguyễn Thị Thúy An   1986 08/2008 Ths. Điều Dưỡng Trưởng bộ môn K. Điều dưỡng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Võ Việt Hà    1986 03/2013 Ths. Công nghệ sinh
dược
Trưởng bộ môn K. Dược - Xét nghiệm  
40 Nguyễn Kỳ Khương 1959   08/1988 Ds. CKI Công nghiệp
 dược
Trưởng bộ môn K. Dược - Xét nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Trương Hoài Phong 1979   07/2002 CN. Xét nghiệm  Trưởng bộ môn K. Dược - Xét nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Nguyễn Trọng Nghĩa 1980   02/2009 CN. Anh văn Quyền Trưởng bộ môn Bộ môn Ngoại ngữ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.