Nhân sự

 

   

TIÊU THANH TUYỀN

 TUYENKT1

Phó trưởng phòng

kiêm kế toán trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Phụ trách chung phòng Kế hoạch tài chính.

-         Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch – tài chính của trường. Làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của hiệu trưởng

-         Lập kế hoạch thu – chi hoạt động các nguồn hình thành trong đơn vị.

-         Cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghệp vụ chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra,  giám sát, tình hình thực hiện chi tiêu tài chính, định mức thu và nộp thuế, tình hình thu – chi quyết toán, báo cáo hoạt động tài chin theo quy định của cấp trên.

-         Tổng hợp và xử lý các thông tin của các nguồn kinh phi tại đơn vị, ( NSNN, nguồn thu học phí, tuyển sinh… và các nguồn hình thành trong đơn vị )

-         Đi giao dịch và xin kinh phí.

-         Phụ trách công tác thu đảng phí.

-         Các nhiệm vụ khác khi có phát sinh.

 

VÕ THỊ NGỌC HẠNH

hanhkt

Phó trưởng phòng

- Theo dõi nguồn thu - chi nguồn ngân sách,  chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tính lương và các khoản theo lương cho CBNV – GV, tính thu nhập tăng thêm, phục vụ lớp học của CBCBVC theo chế độ qui định.

- Mua biên lai thu học phí và quyết toán lai thuế học phí chính quy, tuyển sinh, theo quy định

- Lập danh sách học bổng và các chế độ miễn giảm cho học sinh.

- Thu học phí, lệ phí và các nhiệm vụ khác nếu có phát sinh

 

HOÀNG THỊ LÝ

hoangthily

Thủ quỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Thu – chi tất cả các nguồn trong đơn vị ( gửi ngân hàng, đi rút tiền mặt )

- Quản lý và theo dõi tài sản trong đơn vị và các tài sản khác tại các bệnh viện.

- Kiêm kế toán công đoàn.

- Thu học phí, lệ phí và các nhiệm vụ khác nếu có phát sinh.

 

THÁI THỊ NGỌC HÒA

HOAKT

Kế toán viên

- Theo dõi thu – chi hoạt động nguồn mặt bằng

- Tổng hợp danh sách thu học phí, lệ phí, báo nợ học phí, mua và lập danh sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho học sinh và cho CBVNV – GV trong đơn vị, nhập ATM.

- Mua lai và quyết toán lai thuế nguồn học phí dịch vụ.

- Lập, nộp và báo cáo thuế thu nhập cá nhân cho đơn vị và cho giảng viên ngoài trường có thu tại đơn vị

- Thu học phí, lệ phí và các nhiệm vụ khác nếu có phát sinh

 

PHAN THỊ PHƯƠNG TRÂM

 tram xong 

Kế toán viên

 

 

-Theo dõi nguồn thu học phí Dịch vụ và trung tâm ngoại ngữ.

-Quyết toán tổng hợp các nguồn trong đơn vị

-Thu học phí, lệ phí và các nhiệm vụ khác nếu có phát sinh

 

LÊ HUỲNH

LEHUYNH 

Kế toán viên

-Quản lý thu – chi nguồn học phí chính qui, tuyển sinh, các nguồn kinh phí khác khi có phát sinh.

-Dự án Điều phối viên.

-Quản lý các hạng mục XBCB, các nguồn phát sinh trong đơn vị.

-Thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các nhiệm khác nếu có phát sinh.

 

-        

 

 

 

 

Quy trình thanh toán

QUY TRÌNH

VỀ HỒ SƠ, CHỨNG TỪ THANH TOÁN

(Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư 185/2011/TT-BTC ngày 15/11/2011)

 

TT

NỘI DUNG CHI

HỒ SƠ THANH TOÁN

THỜI HẠN PHÒNG KH – TC GIẢI QUYẾT

01

Tạm ứng đi tập huấn, đi học

- Giấy đề xuất cử đi học, đi tập huấn, quyết định cử đi học, đi tập huấn ( mẫu xin tạm ứng được BGh duyệt )

- Tạm ứng trên 5 triệu ( từ 1 đến 2 ngày )

02

Thanh toán lương

- Bảng chấm công của các phòng / khoa nộp về Phòng Tổ chức từ ngày 27 – 30 của tháng sau đó tổng hợp ngày công của mội CBNV – GV chuyển cho phòng KH – TC làm lương.

- Nếu có thay đổi về lương, phụ cấp, bổ sung biểu tăng, giảm… và các khoản khác có liên quan.

Từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng.

03

Làm thêm giờ - trực phục vụ giảng dạy

- Lịch trực, bảng đề nghị và danh sách làm thêm giờ được duyệt BGH, bảng chấm công ngày giờ công ( theo mẫu ). Thanh toán từng tháng không tính dồn.

Từ ngày 05 tháng sau.

04

Thu tăng thêm

- Biên bản họp đề nghị xét thu đua.

- Danh sách xếp loại thi đua hàng tháng.

- Danh sách CB: Biên chế, hợp đồng dưới 1 năm, giáo viên đi học dài hạn, nghỉ ốm, nghỉ thai sản…

Ngày 20 của tháng cuối quý.

05

Học bổng

- Quyết định thành lập hội đồng.

- Biên bản xét học bổng.

- Quyết định cấp học bổng – kèm danh sách học sinh được nhận học bổng.

- Giáo viên chủ nhiệm nhận học bổng cho học sinh.

 

06

6.1.Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng – CCDC

6.2. Dược phẩm, dược liệu, hoá chất….phục vụ cho học sinh

- Bảng đề nghị được duyệt BGH.

- Hoá đơn từ 200.000đ trở lên phải có hoá đơn GTGT

- Từ 2 triệu đồng trở lên phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 1 bản báo giá

- Từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng có hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu, 1 bản báo giá và quyết định chọn nhà cung cấp.

- Từ 10 triệu đồng đên 19 triệu phải có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, quyết định chọn nhà cung cấp.

- Từ 20 triệu trở lên có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, biên bản xét chọn nhà cung cấp và quyết định chọn nhà cung cấp ( cần thiết phải làm đề nghị thẩm định giá ).

- Từ 100 triệu trở lên phải đấu giá theo qui định nhà nước .( theo tinh thần thông tư 68/2012 )

Từ ngày 01 đế 10 ngày ( nếu chứng từ đơn giản, hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày ). Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ.

* Hình thức trả bằng chuyển khoản

* Khi nhận hàng hoá, phải có bô 03 nghiệm thu ( người bán, người mua và phòng KHTC )

07

Sách, báo, tài liệu thư viện

- Danh mục sách, báo, tài liệu theo đề nghị và được duyệt của BGH

- Hoá đơn từ 200.000đ trở lên phải có hoá đơn GTGT

- Từ 2.000.000đ trở lên phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 1 bản báo giá

- Từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng có hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu, 1 bản báo giá và quyết định chọ nhà cung cấp.

- Từ 10 triệu đồng đên 19 triệu phải có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, quyết định chọn nhà cung cấp

- Từ 20 triệu trở lên có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, biên bản xét chọn nhà cung cấp và quyết định chọn nhà cung cấp.

 

08

Phần mềm tin học

Bảng đề nghị được duyệt của BGH

Hoá đơn từ 200.000đ trở lên phải có hoá đơn GTGT

-       Từ 2.000.000đ trở lên phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 1 bản báo giá

-       Từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng có hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu, 1 bản báo giá và quyết định chọ nhà cung cấp.

-       Từ 10 triệu đồng đên 19 triệu phải có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, quyết định chọn nhà cung cấp

-       Từ 20 triệu trở lên có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, biên bản xét chọn nhà cung cấp và quyết định chọn nhà cung cấp ( cần thiết phải làm đề nghị thẩm định giá ).

-       Từ 100 triệu trở lên phải đấu giá theo qui định nhà nước .( theo tinh thần thông tư 68/2012 ).

Từ ngày 01 đế 10 ngày ( nếu chứng từ đơn giản, hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày ). Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ.

* Hình thức trả bằng chuyển khoản

* Khi nhận hàng hoá, phải có bô 03 nghiệm thu ( người bán, người mua và phòng KHTC )

09

Công tác phí

-       Giấy đi đường  – phải hội đủ các chữ ký: người đi công tác và phụ trách bộ phận, ghi rỏ nơi đi đến, ngày đi ngày về ( theo mẫu )

-       Vé xe khách, vé taxi

-       Phòng nghỉ phải có hoá đơn

-       Quyết định cử đi công tác ( từ 2 ngày trở lên ), tập huấn, đi học…

-       Thư ngỏ hoặc thư mời.

-       Nếu đi công tác bằng máy bay phải có quyết định của BGH, phải hội đủ các vé : vé máy bay ( đuôi vé máy bay ), vé xe…

-       Trường hợp mất vé hoặc tuyến đường không có vé phải làm tờ trình trình BGH duyệt.

-       Khi đi bằng ôtô phải có lệnh đều xe

-       Xe đi công tác được tính theo Km, nếu vượt phải có ý kiến BGH để tính chênh lệch xăng .

Nếu chứng từ đơn giản, hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày. Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ.

Vé máy bay thanh toán bằng chuyển khoản.

10

Chi hội nghị

-       Quyết định cử đi dự hội nghị, tập huấn phải kèm theo giấy mời đi hội nghị tập huấn..v.v…

-       Giấy đi đường ( công lệnh ) cử đi hội nghị, tập huấn..

-        Phải hội đủ các chữ ký: người đi công tác và phụ trách bộ phận, ghi rỏ nơi đi đến, ngày đi ngày về ( theo mẫu )

-       Nếu đi công tác bằng máy bay phải có quyết định của BGH, phải hội đủ các vé : vé máy bay ( đuôi vé máy bay ), vé xe…

-       Trường hợp mất vé hoặc tuyến đường không có vé phải làm tờ trình trình BGH duyệt.

-       Khi đi bằng ôtô phải có lệnh đều xe

-       Xe đi công tác được tính theo Km, nếu vượt phải có ý kiến BGH để tính chênh lệch xăng .

- Nếu chứng từ đơn giản, hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày. Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ.

- Vé máy bay thanh toán bằng chuyển khoản.

11

Chi photo, chụp ảnh

-       Chứng từ phải đầy đủ hợp lệ và ghi rõ mục đích sử dụng.

-       Nếu photo lên trên 200.000đ phải là hoá đơn GTGT

 

12

Mua sắm trang thiết bị

-       Bảng đề nghị của phòng, bộ môn, khoa, phải được BGH duyệt.

-       Mua sắm phải theo qui định của nhà nước ( TT68 )

-       Hợp đồng, thanh lý – nghiệm thu.

-       Hoá đơn tài chính.

-       Từ 2 triệu đồng trở lên phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 1 bản báo giá

-       Từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng có hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu, 1 bản báo giá và quyết định chọn nhà cung cấp.

-       Từ 10 triệu đồng đên 19 triệu phải có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, quyết định chọn nhà cung cấp

-       Từ 20 triệu trở lên có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, biên bản xét chọn nhà cung cấp và quyết định chọn nhà cung cấp ( cần thiết phải làm đề nghị thẩm định giá ).

-       Từ 100 triệu trở lên phải đấu giá theo qui định nhà nước .( theo tinh thần thông tư 68/2012 )

- Từ ngày 01 đế 10 ngày ( nếu chứng từ đơn giản, hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày ). Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ.

* Hình thức trả bằng chuyển khoản

* Khi nhận hàng hoá, phải có bô 03 nghiệm thu ( người bán, người mua và phòng KHTC )

13

Sửa chữa nhỏ

-     Bảng đề nghị của phòng, bộ môn, khoa, phải được BGH duyệt.

-     Mua sắm phải theo qui định của nhà nước ( TT63 )

-     Hợp đồng, thanh lý – nghiệm thu.

-     Hoá đơn tài chính.

-     Từ 2 triệu đồng trở lên phải có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 1 bản báo giá

-     Từ 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng có hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu, 1 bản báo giá và quyết định chọ nhà cung cấp.

-     Từ 10 triệu đồng đên 19 triệu phải có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, quyết định chọn nhà cung cấp

-     Từ 20 triệu trở lên có hợp đồng, thanh lý nghiệm thu, 03 bản báo giá, biên bản xét chọn nhà cung cấp và quyết định chọn nhà cung cấp ( cần thiết phải làm đề nghị thẩm định giá ).

Từ 100 triệu trở lên phải đấu giá theo qui định nhà nước .( theo tinh thần thông tư 68/2012 )

Hình thức trả bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt tuỳ theo công việc.

14

Sửa chữa lớn

-       Tờ trình xin chủ trương

-       Theo qui định nhà nước

Khi kinh phí được duyệt

- hình thức trả bằng chuyển khoản.

15

1. Chi phí thuê mướn

2. Thanh toan giờ giảng

3. Thanh toán đi học ( ngắn – dài hạn )

  1. chi phí thuê mướn – theo hình thức khoán công việc ( TT 185 )

-       Phải có bảng đề nghị, bản chiếc tính khối lương công việc, hợp đồng khoán vụ việc, thanh lý hợp đồng, biên nhận nhận tiền.. )

-       Chứng từ: từ 2 triệu đồng trở lên sẽ thu thuế thu nhập cá nhân.

2.1.Thanh toán giờ giảng giáo viên ngoài trường

-       Kế hoạch mời giảng, hợp đồng, thanh lý hợp đồng với giáo viên mời ( tại các bệnh viện hoặc các trạm y tế )

-       Trên hợp đồng ghi rỏ: mã số thuế, chứng minh nhân dân, số tài khoản, tên tài khỏan và tên ngân hàng.( dành cho chuyển khoản )

-       Nếu thanh toán tiền mặt: phải ghi rõ mã số thuế  hoặc giCMND của từng giáo viên.

2.2. Thanh toán giờ giảng giáo viên trong trường ( thanh toán 200 giờ theo lương )

- Kế hoạch phân công của từng giáo viên

- Tờ trình xin vượt giờ

- Tổng hợp giờ giảng của từng giáo viên.

- Tổng hợp tất cả giờ trong năm của các giáo viên

-  Danh sách đề nghị thanh toán giờ giảng

2.3.  Giờ thỉnh giảng

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng

- Tổng hợp giờ thỉnh giảng

-  Danh sách đề nghị thanh toán giờ giảng

2.4. Thanh toán giờ tốt nghiệp

-  Quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp

 -  Kế hoạch phân công, dự toán kinh phí cho kỳ thi tốt nghiệp ( do Hiệu trưởng phê duyệt )

- Bảng tổng hợp giờ coi thi chấm thi

- Danh sách đề nghị thanh toán

2.5. Thanh toán công tác tuyển sinh

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh

-  Kế hoạch phân công, dự toán kinh phí cho công tác tuyển sinh ( do Hiệu trưởng phê duyệt )

- Danh sách đề nghị thanh toán

3. Thanh toán chi phí đi học dài hạn – ngắn hạn.

-  Quyết định cử đi học ( dài hạn – ngắn hạn )  phải kèm theo giấy triệu tập, giấy trúng tuyển...v.v…

-       Giấy đi đường ( công lệnh ) cử đi dài hạn – ngắn hạn. ..

-        Phải hội đủ các chữ ký: người đi công tác và phụ trách bộ phận, ghi rỏ nơi đi đến, ngày đi ngày về ( theo mẫu )

-       Vé xe ( 2 lượt đi về )

-       Nhà trọ ( phải có xác nhận nơi đang học là không ở ký túc xá ) – phải làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng – biên nhận hoặc hoá đơn thanh toán tiền trọ.

-       Theo tinh thần quyết định 416/QĐ – CĐYT nếu đi máy bay thì vé thanh toán bằng vé tàu hoả.

- Giờ giảng thanh toán khi kết thúc năm học – thời gian từ 15 tháng 10 hàng năm.

( nếu chứng từ hợp lệ thì từ 01 đến 05 ngày ). Tính thời điểm khi Phòng KHTC nhận được chứng từ

- Sau khi công tác tuyển sinh hoàn tất, chuyển tất cả các chứng từ hợp lệ sang phòng KHTC.

- Sau khi tập hợp đầy đủ thông tin chứng từ hợp lệ phòng KHTC sẽ thanh toán chuyển qua thẻ ATM của ngân hàng ngoại thương Cần Thơ.

16

Thanh toán dhứng từ NCKH

-       Khi thanh toán phải hội đủ các chứng từ :

  • quyết định thực hiện đề tài. Nghiệm thu đề tài…
  • bảng kê danh sách chi cho từng người có chữ ký của người nhận tiền.
  • Chi mua sắm vật tư văn phòng đều phải có chứng từ, chi từ 200.000đ trở lên phải có hoá đơn tài chính.

-Khi phòng KHTC nhận được chứng từ đề nghi thanh toán ( từ 05 ngày )

-Hình thức thanh toán : chuyển khoản vào thẻ ATM

-       Ngoài những nội dung trên, các công việc phục vụ cho công tác của Trường phải có chứng từ đầy đủ hợp lệ, ghi rõ mục đích thực hiện.

-       Hồ sơ thanh toán phải đầy đủ chứng từ theo qui định nêu trên và phải gửi về phòng kế hoạch tài chính sau khi hoàn thành công việc, những trường hợp hồ sơ chậm thanh toán quá 01 tháng sau khi đã hoàn thành công việc, người phụ trách phải trao đổi với trưởng phòng Kế hoạch tài chính để hướng dẫn giải quyết, hoặc xin ý kiến Hiệu trưởng giải quyết.

-       Những hồ sơ không đủ chứng từ, hồ sơ để quá hạn thanh toán phòng kế hoạch tài chính sẽ không nhận giải quyết.

-       Về việc tạm ứng đi công tác hoặc đi tập huấn, đi học ngắn – dài hạn, sau khi đã hoàn thành công việc phải gửi chứng từ về phòng kế hoạch tài chính để thanh toán và thu nợ tạm ứng. Nếu sau khi đi công tác về sau 01 tháng không gửi chứng thanh toán để trừ tạm ứng phòng kế hoạch tài chính sẽ trừ vào tiền thu nhập tăng thêm.

 

Chức năng- Nhiệm vụ

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại :  07103.891881

Được thành lập theo QĐ số :     /QĐ-CĐYT, ngày    tháng    năm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

            1. Chức năng :

Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch – tài chính của trường

            2. Nhiệm vụ :

                        - Lập kế hoạch quản lý chi ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

                        - Công tác thanh, quyết toán và giám sát thu – chi tài chính

                        - Công tác trả lương, học bổng