anhdangweb

Chức năng, Nhiệm vụ

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

(Ban hành theo Quyết định số 266/QĐ - CĐYT ngày 17/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ)

I. Vị trí và chức năng:

          Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục và Đào tạo là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục và Đào tạo của Nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệm vụ Khảo thí

 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi kết thúc học phần theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo;
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi học phần, thi tốt nghiệp và tuyển sinh các hệ đào tạo trong trường;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo đổi mới công tác thi, kiểm tra (ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, vào điểm thi) theo đúng quy chế;
 • Tổ chức chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi;
 • Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi của cán bộ chấm thi; tổ chức chấm thi phúc khảo cho các bài thi học phần, tốt nghiệp và tuyển sinh khi học sinh, sinh viên có đơn đề nghị;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên học sinh theo đúng quy chế;
 • Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo về công tác thi và kiểm tra;
 • Xây dựng chiến lược đổi mới công tác thi và kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
 • Kết hợp với phòng Đào tạo tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch về công tác khảo thí của Trường theo năm học.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;
 • Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng văn hóa, chất lượng giáo dục đào tạo cho giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên.
 • Thực hiện các nội dung về kiểm định giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Trường Cao đẳng theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ;
 • Phối hợp các Khoa/Phòng liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học sinh, sinh viên;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa/Phòng tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của các bộ phận trong nhà trường;
 • Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên trong trường về hoạt động kiểm định chất lượng; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các Khoa, Phòng… thuộc trường;
 • Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng;
 • Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ các công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.

Nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục

III. Tổ chức của phòng và chế độ trách nhiệm:

1. Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục có 01 Trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.

Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu.

          Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt ủy quyền cho Phó trưởng phòng phụ trách công việc chung của phòng.

2. Trưởng phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục có trách nhiệm xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của phòng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng viên chức và người lao động trên cơ sở biên chế được giao, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên thuộc phòng, đảm bảo hoàn thành chức năng nhiệm vụ của phòng. Có trách nhiệm điều hành trực tiếp các viên chức người lao động và các bộ phận trong phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng./.

 

 

Nhân sự

 

 

  

TuanKT 

 

Ths. ĐỖ MINH TUẤN

Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách chung.

- Quản lý, lập kế hoạch, giám sát và điều hành viên chức trong phòng.

- Quản lý khối lâm sàng.

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giám sát từng cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng giao phó.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong đơn vị.

- Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do trường tổ chức.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi.

- Phân công giáo viên chấm thi.

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị mình cho Website của nhà trường.

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước.  

- Thành viên các Hội đồng có liên quan.

- Dự các cuộc họp, giao ban chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài trường.

-  Tham gia giảng dạy thực hành lâm sàng tại khoa nhiễm BVĐKTW Cần Thơ và dạy lý thuyết tại trường môn Dịch tễ bệnh Truyền nhiễm, Vi sinh - Ký sinh trùng.

 

HANGKT

CN. LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG

Phó Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Phối hợp với các Khoa/Phòng liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa/Phòng tổ chức đánh giá chương trình đào tạo công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của các bộ phận trong nhà trường
 • Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên trong trường về hoạt động kiểm định chất lượng;
 • Hướng dẫn kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các Khoa/Phòng…thuộc trường.
 • Nhận danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi từ phòng đào tạo (đã phân phòng).
 • Mời giáo viên gác thi.
 • Chuẩn bị giấy thi, sao in đề thi.
 • Sọt túi giấy thi, đề thi.
 • Đánh số phách, rọc phách bài thi.
 • Liên hệ bàn giao bài thi cho giáo viên chấm thi.
 • Nhận bài thi từ giáo viên chấm và ráp phách bài thi.
 • Nhập điểm thi vào file điện tử và in ra trình lãnh đạo phòng ký, sau đó chuyển về phòng Đào tạo.
 • Lập danh sách học sinh rớt và chuyển về phòng Đào tạo.
 • Nhận danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi từ phòng đào tạo (đã phân phòng).
 • Mời giáo viên gác thi.
 • Chuẩn bị giấy thi, sao in đề thi.
 • Sọt túi bài thi, đề thi.
 • Đánh số phách, rọc phách bài thi.
 • Bàn giao bài cho giáo viên chấm thi.
 • Nhận bài thi từ giáo viên chấm và ráp phách bài thi.
 • Nhập điểm thi vào file điện tử và in ra trình lãnh đạo phòng ký, sau đó chuyển về phòng Đào tạo.
 • Lập danh sách học sinh rớt và chuyển về phòng Đào tạo.
 • Nhận danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi từ phòng đào tạo (đã phân phòng).
 • Mời giáo viên gác thi.
 • Chuẩn bị giấy thi, sao in đề thi.
 • Sọt túi giấy thi, đề thi.
 • Đánh số phách, rọc phách bài thi.
 • Liên hệ bàn giao bài thi cho giáo viên chấm thi.
 • Nhận bài thi từ giáo viên chấm và ráp phách bài thi.
 • Nhập điểm thi vào file điện tử và in ra trình lãnh đạo phòng ký, sau đó chuyển về phòng Đào tạo.
 • Lập danh sách học sinh rớt và chuyển về phòng Đào tạo.
 • Nhận danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi từ phòng Đào tạo (đã phân phòng)
 • Mời giáo viên gác thi.
 • Chuẩn bị giấy thi, sao in đề thi.
 • Sọt túi giấy thi, đề thi.
 • Đánh số phách, rọc phách bài thi.
 • Bàn giao bài cho giáo viên chấm thi.
 • Nhận bài thi từ giáo viên chấm và ráp phách bài thi.
 • Nhập điểm thi vào file điện tử và in ra trình lãnh đạo phòng ký, sau đó chuyển về phòng Đào tạo.
 • Lập danh sách học sinh rớt và chuyển về phòng Đào tạo.

- Hỗ trợ Trưởng phòng làm đề thi cho các kỳ thi do trường tổ chức.

- Phân công giáo viên chấm thi.

- Giảng dạy môn: Kiểm soát nhiễm khuẩn; Kỹ thuật điều dưỡng nâng cao; Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn thực hành lâm sàng tại khoa ngoại bệnh viện ĐKTW Cần Thơ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

   

 

QUYKT

CN. LÊ HUỲNH QUY

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác Khảo thí của Khoa Điều dưỡng:

- Qui trình công việc:

- Phụ trách công tác lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Lưu trữ các bài thi và các loại giấy tờ liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Nhận đơn phúc khảo và các đơn đề nghị khác liên quan đến công tác khảo thí.

- Thực hiện kế hoạch thu thập minh chứng tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Phối hợp với các bộ phân có liên quan chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài theo phân công.

- Tham mưu, thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học và phối hợp với phòng TCCB, các khoa (Bộ môn) để tổ chức lấy ý kiến người học.

- Tham gia phối hợp triển khai các công tác liên quan Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

- Nghiên cứu, phối hợp, xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá.

- Phụ trách hoạt động công đoàn và hành chính của phòng.

 

 THIKT

CN. LÂM VŨ TRƯỜNG THI

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác khảo thí khoa Y:

- Qui trình công việc:

-  Phụ trách công tác lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Lưu trữ các bài thi và các loại giấy tờ liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Phụ trách chung công tác lưu trữ hồ sơ của phòng

- Tham gia phối hợp lập kế hoạch triển khai các công tác liên quan Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

- Giảng dạy lý thuyết tại trường môn Ngoại ngữ.

   

TRAMKT

CN. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác khảo thí của khoa Dược – Xét nghiệm:

- Qui trình công việc:

- Phụ trách công tác lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Lưu trữ các bài thi và các loại giấy tờ liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Tham gia phối hợp triển khai các công tác liên quan Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

- Quản lý công văn đi, công văn đến.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Trưởng phòng các mảng công việc được phân công.

- Thực hiện công tác giảng dạy kiêm nhiệm theo sự phân công của Khoa Chính trị - Pháp luật.

 

THUYKT

KTV. LÊ NGUYỄN NGỌC THÙY

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác khảo thí của khoa Dược – Xét nghiệm: 

- Qui trình công việc:

- Phụ trách công tác lưu trữ các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá nhân phụ trách.

- Lưu trữ các bài thi và các loại giấy tờ liên quan đến công tác khảo thí của các lớp do cá  nhân phụ trách.

- Phụ trách chung công tác lưu trữ hồ sơ của phòng

- Phụ trách công tác thủ quỹ của phòng.

- Tham gia công tác khác khi được Trưởng phòng phân công.