Chức năng, Nhiệm vụ

KHOA DƯỢC – XÉT NGHIỆM

Điện thoại : 07103 891 308

Được thành lập theo QĐ số:  30/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 2 năm 2012

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

  • Qun lý ging viên và ngưi hc thuc khoa theo phân cp ca hiệu trưng;
  • Lp kế hoch và tchc thc hin các hot đng giáo dục đào to theo kế hoch chung ca trưng, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên son tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tchc nghiên cu ci tiến phương pháp ging dy, hc tp; xây dng và thc hin phương pháp kim tra, đánh giá kết quhc tp, rèn luyn ca sinh viên, bo đảm chun đu ra của người học theo cam kết đã được công b, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Lp kế hoch và tchc thc hin các hot đng khoa hc và công ngh, hp tác quc tế; hp tác vi các tchc khoa hc và công ngh, cơ ssn xut, kinh doanh liên quan đến ngành nghđào to và huy đng stham gia ca doanh nghip vào quá trình đào to ca khoa;
  • Xây dng kế hoch phát trin đi ngũ ging viên, ngành nghề đào tạo và cơ svt cht phc vcho đào to và nghiên cu khoa hc, tăng cưng điu kin bo đm cht lưng đào tạo;
  • Xây dng kế hoch và tchc thc hin công tác giáo dc chính tr, tư tưng, đo đc, li sng cho giảng viên, người lao động, ngưi hc; có kế hoạch đào to, bi dưng nâng cao trình đchuyên môn, nghip vcho ging viên và ngưi lao đng khác thuc khoa;
  • Tchc đánh giá cán bqun lý, ging viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bqun lý trong trường theo quy đnh ca nhà trường.

Nhân sự

 

  DS.CKI. LÊ THỊ NGỌC NGA

Nga

Bí thư chi bộ khoa Dược - XN

Trưởng Khoa Dược – XN

Trưởng BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của khoa dược – xét nghiệm, bao gồm:

+ Phân công nhiệm vụ  cho giáo viên trong khoa: kế hoạch giờ giảng năm học,  kế hoạch dự giảng- bình giảng , phân công quản lý phòng thực tập, phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập , hướng dẫn thực tập thực tế, hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp

+ Xây dựng kế hoạch tiến độ năm học cho từng lớp học/khóa học: dược cao đẳng, Dược liên thông, dược sỹ trung học, kỹ thuật viên xét nghiệm

+ Xây dựng kế hoạch thực tập, thực tế các ngành học:  cao đẳng dược, Dược liên thông, Dược sỹ trung học, KTV xét nghiệm

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa

+ Tổ chức đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, giáo viên trong khoa theo học kỳ/ năm học

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giảng dạy, học tập theo kế hoạch hoặc yêu cầu đột xuất  của nhà trường

+ Phối hợp với các khoa và các phòng chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo chung của nhà trường

+ Phân công giờ giảng, viết đề cương chi tiết môn học, lập kế hoạch dự giảng – bình giảng các môn: đảm bảo chất lượng thuốc, pháp chế dược, kinh tế dược, quản trị kinh doanh dược, marketing dược, pháp luật - tổ chức quản lý dược, quản lý dược (dsth)

+ Chấm công giảng viên / bộ môn, xét thi đua tháng

+ Cố vấn học tập môn đảm bảo chất lượng thuốc, pháp chế dược

- Các nhiệm vụ về chuyên môn: Giảng dạy các môn:

+ Dược liệu CĐD

+ Hóa sinh,

+ Vi sinh – ký sinh trùng

+ Đảm bảo chất lượng thuốc

+ Dược liệu DSTH

+ Xét nghiệm KST-Đơn bào & Nấm 1,2

+ Xét nghiệm vi sinh vật I

           TS. VŨ THỊ HUỲNH HÂN

 Han

GV Khoa Dược - XN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn   

+ Kiêm nhiệm quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ của Trường

   +  Cố vấn học tập môn: bào chế, kiểm nghiệm thuốc, đọc – viết tên thuốc, ngoại ngữ chuyên ngành, thực hành dược khoa

     + Hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Viết và đọc tên thuốc

+ Bào chế (CĐD và DSTH)

+ Kiểm nghiệm (CĐD và DSTH)

+ Anh văn chuyên ngành (CĐD và DSTH)

   

         

ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

Tran

Phó trưởng Khoa Dược - XN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Lập kế hoạch dự giảng, bình giảng, nêu nhận xét và đóng góp ý kiến cho các giảng viên trong khoa theo sự phân công của trưởng khoa.

+ Duyệt dự trù cho các hoạt động phục vụ giảng dạy, tổng hợp báo cáo kiểm kê cuối năm

+Tổng hợp kế hoạch chủ đề từ các bộ môn, theo dõi thực hiện chương trình đào tạo dược, xét nghiệm

+ Phân công giáo viên chủ nhiệm phân công giáo viên quản lý phòng thực tập

+ Duyệt kế hoạch thi kết thúc môn học (thực tập), kế hoạch thi tốt nghiệp môn thực hành nghề nghiệp

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết theo học kỳ, năm học (giáo viên, học sinh: giảng dạy và học tập rèn luyện) 

+  Chịu trách nhiệm rà soát và ký tổng kết giở giảng của các giảng viên trong khoa

+ Chủ nhiệm lớp Cao đẳng dược 2C, cố vấn học tập môn bào chế, hóa phân tích – cao đẳng dược 3, 4 , liên thông 2

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn: giảng dạy các môn

+ Bào chế

+ Báo chế 1,2 (DSTH)

+ Hóa phân tích

   

     

ThS. MAI THỊ THANH THƯỜNG

Thuong

Phó trưởng Khoa Dược - XN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Lập kế hoạch phân công giờ giảng

+ Lập kế hoạch tiến độ năm học

+ Kế hoạch thi kết thúc học phần

+ Phân công giáo viên dạy học kỳ hè

+ Lập kế hoạch thực tế cơ sở, kế hoạch thực tập tốt nghiệp

+ Kế hoạch giảng dạy hàng tháng, rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy, phong trào đoàn thể, hành chính khoa, viết giáo trình, chỉnh sửa giáo trình, giáo án, phôi đề kiểm tra.

- Chủ nhiệm lớp cao đẳng dược

+ Cố vấn học tập môn hóa dược, dược lý, dược lâm sàng, marketing dược, kỹ năng giao tiếp bán hàng

- Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa dược – dược lý 1,2,3

+ Hóa dược

+ Dược lý 1,2

+ Dược lâm sàng

+ Kinh tế dược

+ Marketing dược

+ Quản trị kinh doanh dược

+ Kỹ năng giao tiếp – bán hàng

 

  ThS. VÕ VIỆT HÀ

VietHa

Trưởng BM Bào chế - Hóa phân tích – Kiểm nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Dự giảng, bình giảng, nêu nhận xét và đóng góp ý kiến cho các giảng viên trong bộ môn

+ Phân công giờ giảng và viết kế hoạch chủ đề các môn do  bộ môn giảng dạy: bào chế; hóa phân tích, kiểm nghiệm, đọc viết tên thuốc, thực hành dược khoa

+ Lập kế hoạch, tổ chức thi kết thúc môn học thưc hành dược khoa

+ Tổng hợp và tổng kết giở giảng của các giảng viên trong bộ môn.

+ Xét thi đua, chấm công giảng viên bộ môn hàng tháng

+ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập môn kiểm nghiệm, kỹ năng giao tiếp và bán hàng

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn viết tiểu luận tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Kiểm nghiệm (CĐD và DSTH)

 

 

DS.CKI. NGUYỄN KỲ KHƯƠNG

khuong

Trưởng BM Hóa dược – Dược lý – Dược lâm sàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Phân công giờ giảng và viết kế hoạch chủ đề các môn do  bộ môn giảng dạy: Hóa dược – dược lý, hóa dược, dược lý, dược lâm sàng.

+ Tổ chức dự giảng, bình giảng, nêu nhận xét và đóng góp ý kiến cho các giảng viên trong bộ môn

+ Tổng hợp và tổng kết giở giảng của các giảng viên trong bộ môn.

+ Xét thi đua, chấm công giảng viên bộ môn hàng tháng

+ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập môn hóa dược, dược lý, dược lâm sàng

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở,thực tập dược lâm sàng,  thực tập tốt nghiệp

+ Quản lý phòng thực tập Dược lý

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa dược – dược lý 1,2,3

+ Hóa dược

+ Dược lý 1,2

+ Dược lâm sàng

 

  CN. TRƯƠNG HOÀI PHONG

Phong

Trưởng BM Xét nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ về quản lý

+ Phân công giờ giảng và viết kế hoạch chủ đề các môn học trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa do  bộ môn phụ trách giảng dạy.

+ Tổ chức dự giảng, bình giảng, nêu nhận xét và đóng góp ý kiến cho các giảng viên trong bộ môn

+ Lập kế hoạch, tổ chức thi kết thúc môn học thực hành các môn: kỹ thuật xét nghiệm căn bản, kỹ thuật xét nghiệm sinh hóa, huyết học, vi sinh, ký sinh trùng, thực tập bệnh viện, thức tập tốt nghiệp, hóa sinh, vi- ký sinh 

+ Tổng hợp và tổng kết giở giảng của các giảng viên trong bộ môn.

+ Xét thi đua, chấm công giảng viên bộ môn hàng tháng

+ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập môn hóa sinh, vi – ký sinh

- Hướng dẫn thực tập cơ sở,thực tập bệnh viện, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa sinh (CĐĐD và CĐD)

+ Vi sinh – ký sinh trùng - CĐD

+ Vi sinh vật – ký sinh trùng – CĐĐD

+ Xét nghiệm sinh hóa 1,2,3

+ Xét nghiệm huyết học 1

+ Xét nghiệm vi sinh vật 2

+ Xét nghiệm KST – Đơn bào & Nấm I

 

    

DS. PHẠM THỊ LOAN

Loan

Tổ trưởng tổ công đoàn Dược–XN

BM Bào chế - Hóa phân tích – Kiểm nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 - Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

 + Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập môn bào chế , thực hành dược khoa

 + Quản lý phòng thực tập bào chế.

+ Tổ trưởng tổ công đoàn khoa Dược – Xét nghiệm, tổ chức họp xét thi đua hàng tháng, quý, năm cho khoa

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Bào chế 1,2 - DSTH

+ Thực hành dược khoa

+ Bào chế - CĐD

 

 

   DS. CAO NGUYỄN HỒNG KHANH

Khanh

BM Bào chế - Hóa phân tích – Kiểm nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn:

+ Quản lý phòng thực tập hóa phân tích định tính.

+ Chủ nhiệm lớp Cao đẳng dược 4F, cố vấn học tập môn hóa phân tích, thực hành dược khoa

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa phân tích định tính

+ Hóa phân tích định lượng

+ Hóa phân tích – KTV XN

+ Hóa phân tích – CĐD

+ Thực hành dược khoa

+ Thực tập bào chế

 

   DS. HỒ THỊ DIỄM PHƯƠNG

DiemPhuong

BM Bào chế - Hóa phân tích – Kiểm nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+  Chủ nhiệm lớp dược sĩ trung học 33B, cố vấn học tập môn hóa phân tích, kiểm nghiệm

+ Quản lý phòng thực tập hóa phân tích định lượng

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa phân tích định tính

+ Hóa phân tích định lượng

+ Hóa phân tích (CĐD và KTV XN)

+ Viết và đọc tên thuốc

+ Kiểm nghiệm thuốc (CĐD và DSTH)

+ Pháp chế dược

 

DS. TRẦN THỊ LÝ

ThiLy

BM Bào chế - Hóa phân tích – Kiểm nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Quản lý phòng TT kiểm nghiệm.

+ Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập môn thực hành dược khoa, bào chế, kiểm nghiệm thuốc

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Thực hành dược khoa

+ Bào chế - CĐD

+ Bào chế - DSTH

+ Kiểm nghiệm thuốc – CĐD

+ Kiểm nghiệm thuốc – DSTH

+ Kỹ năng giao tiếp – bán hàng

 

   DS. CKI. TRỊNH PHƯỚC LỘC

Loc

 BM Hóa dược – Dược lý – Dược lâm sàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn hóa dược, dược lý, dược lâm sàng

+ Quản lý phòng thực tập Hpá dược – dược lý

 +Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập dược lâm sàng, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa dược – dược lý 1,2,3

+ Hóa dược

+ Dược lý 1,2

+ Dược lâm sàng

+ Quản lý dược – DSTH

 

   DS. ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN

Yen

 BM Hóa dược – Dược lý – Dược lâm sàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Chủ nhiệm lớp

+ Cố vấn học tập môn hóa dược, dược lý, dược lâm sàng, quán lý tồn trữ thuốc

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, thực tập dược lâm sàng

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa dược – dược lý 1,2,3

+ Hóa dược

+ Dược lý 1,2

+ Dược lâm sàng

+ Quản lý tồn trữ thuốc

+ Bảo quản

 

ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH

Trinh

 BM Hóa dược – Dược lý – Dược lâm sàng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn hóa dược, dược lý, dược lâm sàng

+ Quản lý phòng thực tập Hóa dược

+Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập dược lâm sàng, thực tập tốt nghiệp, hướng dẫn làm tiểu luận tốt nghiệp 

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa dược – dược lý 1,2,3

+ Hóa dược

+ Dược lý 1,2

+ Dược lâm sàng

+ Đảm bảo chất lượng thuốc

 

   DSTH. LÊ THỊ THANH HẢI

Hai

Hành chánh khoa

BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác hành chánh khoa: 

+ Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến khoa/ bộ môn, và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết

+ Chịu trách nhiệm gửi các công văn, giấy tờ, văn bản từ khoa lên cấp trường và ngoài trường khi có liên quan đến hoạt động của khoa

+ Tổ chức lưu trữ toàn bộ các công văn, giấy tờ, kế hoạch, tài liệu liên quan

+ Quản lý tài sản của khoa, kiểm kê

+ Chịu trách nhiệm quản lý lịch giảng hàng tháng của khoa

+ Thu xếp in ấn, photocopy tài liệu khi có yêu cầu;

+Hướng dẫn thực tập thực vật, thực hành dược liệu, thực tế cơ sở, thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch mời giảng

+ Quản lý phòng thực tập thực vật

 

   

 DS. DƯƠNG TRƯƠNG PHÚ

Phu

BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong khoa, bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn thực vật, dược liệu, hóa sinh 

+ Quản lý phòng thực tập sinh hóa 

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp 

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa sinh (CĐĐD, CĐD)

+ Dược liệu (CĐD và DSTH)

+ Thực vật

+ Thực vật dược

+ Xét nghiệm sinh hóa II

 

   DS. NGUYỄN THỊ THÚY NGA

ThuyNga

BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn dược liệu, hóa phân tích, quản lý tồn trữ thuốc 

+ Quản lý phòng thực tập dược liệu

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Dược liệu (CĐD và DSTH)

+ Thực vật

+ Quản lý tồn trữ thuốc

+ Bảo quản thuốc

 

  DS. NGUYỄN MINH CƯỜNG

Cuong

BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Học tập nghiên cứu sinh tại đại học dược Hà Nội

+ Làm đề tài nghiên cứu sinh tại Cần Thơ 2015  - 2016

+ Cố vấn học tập các môn học Kinh tế dược, quản trị kinh doanh dược, marketing dược, kỹ năng giao tiếp bán hàng

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Kinh tế dược

+ Marketing dược

+ Quản trị kinh doanh dược

+ Kỹ năng giao tiếp – bán hàng

 

   DS. NGUYỄN HOÀNG THẮNG

HoangThang

Bí thư đoàn khoa

BM Thực vật - Dược liệu – Tổ chức quản lý Dược

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Bí thư đoàn khoa Dược – Xét nghiệm

+ Giáo viên chủ nhiệm 

+ Hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Hóa phân tích định tính

+ Hóa phân tích định lượng

+ Hóa phân tích (CĐD và KTV XN)

+ Thực tập dược liệu (DSTH)

+ Kỹ năng giao tiếp – bán hàng

 

   

CN. NGUYỄN THỊ TUYỀN

Tuyen

BM Xét nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn vi sinh – ký sinh trùng

+ Quản lý phòng thực tập vi sinh

+ Hướng dẫn thực tập bệnh viện, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Vi sinh – ký sinh trùng – CĐD

+ Vi sinh vật – ký sinh trùng – CĐĐD

+ Xét nghiệm huyết học 2

+ Xét nghiệm vi sinh vật 1,2,3

+ Xét nghiệm KST – Đơn bào & Nấm II

 

         CN. NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

CamHong

BM Xét nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Giáo viên chủ nhiệm

+ Cố vấn học tập môn vi sinh vật – ký sinh trùng

+ Hướng dẫn thực tập bệnh viện, thực tập tốt nghiệp

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Vi sinh vật – ký sinh trùng – CĐĐD

+ Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

+ Hóa sinh

+ Xét nghiệm sinh hóa 1,2,3

 

KTV. HỒNG THỊ XUÂN LIỄU

XuanLieu

BM Xét nghiệm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các nhiệm vụ đang đảm nhận trong bộ môn

+ Đang đi học Cử nhân xét nghiệm tại trường ĐH Y Dược Cần Thơ

- Các nhiệm vụ về chuyên môn, giảng dạy các môn:

+ Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

+ Xét nghiệm vi sinh vật 1

+ Xét nghiệm KST – Đơn bào & Nấm 1, 2, 3

+ Xét nghiệm huyết học 3