anhphongNCKH

Phòng Khoa học công nghệ Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp Trường năm học 2016-2017..

Xem thêm: Ngày 05/05/2017 Phòng Khoa học công nghệ Trường Cao Đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng xét...

Chức năng, Nhiệm vụ

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ

Phòng Khoa học công nghệ - Quan hệ quốc tế

 ( Ban hành theo quyết định số   262  /QĐ.CĐYT,  ngày  30   tháng  6   năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

        

I. Chức năng

Phòng Khoa học công nghệ – Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, quan hệ quốc tế của trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ

 1.Quản lý, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ:

            - Tư vấn cho thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học, cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực.

            - Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị mới và phương thức mới phục vụ cho đào tạo và giảng dạy.

            - Tiếp nhận, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong toàn trường cho cán bộ viên chức và sinh viên học sinh. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị bộ phận trong Trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu.

            - Tổ chức các hội nghị, sinh hoạt khoa học cấp trường, cấp thành phố. Tổ chức thông tin khoa học trong và ngoài trường, các Hội nghị khoa học của trường. Phối hợp với các phòng, khoa và các đoàn thể có liên quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ và sinh viên học sinh tham gia các giải Sinh viên nghiên cứu khoa học của các Bộ, Ngành, Sở. Sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ hay năm học.

            - Xuất bản các ấn phẩm khoa học, đăng tải kết quả trên website của trường các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ viên chức, sinh viên học sinh trong toàn trường.

            -  Phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan dự trù kinh phí, tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

            - Đề xuất và tổ chức xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ở các cấp theo quy định.

            - Lưu trữ các tư liệu khoa học và những minh hoạ phục vụ giảng dạy.

            - Tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giảng viên và các đối tác có nhu cầu. Tham gia công tác đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập và làm tiểu luận tốt nghiệp.

2. Quan hệ quốc tế

            - Chủ động trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước tìm hiểu chọn lựa đề tài, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.

            -  Xây dựng các dự án hợp tác trong và ngoài nước. Tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án.

            - Chủ động tìm kiếm và giữ mối quan hệ tốt đối với các đối tác trong và ngoài nước. Thu thập, tập hợp các thông tin khoa học kỹ thuật, phát hiện các tổ chức đơn vị, cá nhân có khả năng, có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có thiện chí hợp tác và giúp đỡ Nhà trường để đề xuất với Hiệu trưởng xác lập mối quan hệ hợp tác.

            -  Theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết những hiện tượng sai trái, vi phạm các qui định  trong công tác quan hệ hợp tác của Trường.

            -  Phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các Khoa, Phòng phát triển mối quan hệ hợp tác. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động quan hệ của các đơn vị trong trường.

            -  Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước xây dựng, triển khai các hợp đồng nghiên cứu. Hợp tác trong công tác nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu phục vụ cho đào tạo và giảng dạy theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành liên quan

3. Thực hiện bình xét khen thưởng, kỷ luật theo các quy định của Nhà nước và của nhà trường

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Nhân sự

TRẦN THỊ HẠNH

HanhNCKH

TRƯỞNG PHÒNG

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919366305

- Quản lý điều hành chung công tác của phòng

- Đặc trách công tác quan hệ hợp tác với các đơn vị trong nước, ngoài nước

-Chịu trách nhiệm về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của phòng

- Tham gia các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

-Tham gia giảng dạy học phần Nghiên cứu khoa học

NGÔ THANH THẢO

THAOX

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939823460

- Quản lý điều hành công tác NCKH

- Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH theo năm học , quản lý và điều phối các hoạt động NCKH, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch NCKH.

-Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và qui định NCKH thống nhất trong toàn trường.

- Tham gia các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

-Trưởng bộ môn Sản

 

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

 HANGX

CHUYÊN VIÊN

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0917030784

 

-Phụ trách các thủ tục tiếp đoàn ra, đoàn vào, tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế hằng năm của trường

-Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt dự án Phi chính phủ, thủ tục cấp Visa, Passport.

-Phối hợp với các ban ngành quản lý khách nước ngoài đúng quy định

-Tham gia các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

 

NGUYỄN NGỌC TRÚC CHI

   CHIX      

CHUYÊN VIÊN

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01284971824

 

-Phụ trách công tác hành chánh về nghiên cứu khoa học, quản lý và theo dõi tiến độ các đề tài NCKH/SKSC cấp trường

-Tham gia các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

 

LÊ THỊ KIM PHỤNG

PHUNGX

GIẢNG VIÊN

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0986433039

 

- Thực hiện dịch thuật và tham gia công tác hợp tác quốc tế (tiếp đón đoàn khách nước ngoài).

-Tham gia các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

-Giảng dạy ngoại ngữ Anh văn

 suaNC

 

chupchung