CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I.  Vị trí và chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Pháp chế là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức; Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra nội bộ của Trường.

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn:  

1. Công tác tổ chức

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nội quy, quy chế.

2. Công tác cán bộ

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động, sử dụng, điều động cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

+ Là thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật viên chức.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

+ Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ; thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; xác nhận giấy tờ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

+ Phối hợp với phòng Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

3. Công tác chế độ chính sách

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trường theo quy định. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức.

+ Quản lý lao động, quỹ tiền lương, bảo hộ lao động.

4. Công tác Thanh tra - Pháp chế

+ Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

+ Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ.

+ Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trong nhà trường theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

+ Thực hiện công tác pháp chế, phổ biến pháp luật trong nhà trường 

+ Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục;

+ Hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động của Trường, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường.

+ Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Các công tác khác

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các chức danh, danh hiệu đối với nhà giáo và cán bộ, viên chức trong Trường.

+ Phối hợp với các đơn vị khác trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức.

III. Tổ chức của phòng và chế độ trách nhiệm: 

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Pháp chế có 01 Trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu.

Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt ủy quyền cho phó trưởng phòng phụ trách công việc chung của phòng. 

2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Pháp chế có trách nhiệm xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của phòng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng viên chức và người lao động trên cơ sở biên chế được giao, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên thuộc phòng, đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của phòng. Có trách nhiệm điều hành trực tiếp các viên chức, người lao động và các bộ phận trong phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG