DƯỢC SĨ TRUNG HỌC

1- Bậc học:                                  Trung học chuyên nghiệp.

2- Nhóm ngành đào tạo:                Sức khoẻ.

3- Ngành đào tạo:                          Dược sĩ trung học.

4- Chức danh sau khi tốt nghiệp:    Dược sĩ trung học .

5- Mã số ngành nghề đào tạo:        367260

6- Thời gian đào tạo:                      2 năm 

7- Hình thức đào tạo:                     Chính qui tập trung.

8- Đối tượng tuyển sinh:               Tốt nghiệp phổ thông trung học.

9- Cơ sở đào tạo:

-  Trường trung học Dược-Bộ Y tế.

-  Khoa Dược Trường đại học Y-Dược TP. Hồ Chí  Minh,

-  Các Trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp Y tế  khi được Bộ  Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế cho phép.

10- Cơ sở làm việc:

Người có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung học được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

11- Điều kiện học tập sau trung học:

Người Dược sĩ trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi để  học bậc đại học Dược theo hình thức đào tạo không chính qui, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.

 NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TRUNG HỌC

1. Quản lí, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh Dược phẩm đúng qui chế và đúng kĩ thuật.

2. Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

3. Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lí và hiệu quả

4- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng các cây, con, nguyên liệu làm thuốc.

5. Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng nơi làm việc.

6. Tham gia thực hiện các chương trình Y tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao.

7. Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

8. Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT

Đào tạo người Dược sĩ trung học có kiến thức, kĩ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. Có đủ sức khoẻ và có khả năng học tập vươn lên.