foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+ THÔNG BÁO TỔ CHỨC

Thông báo triển khai văn bản trong tháng 9/2018

* THÔNG TƯ

+ NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH

+ VĂN BẢN

VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý "DỰ  THẢO TẬP SỰ"

 

 Đề nghị giảng viên của Trường tải các File mẫu đăng ký của Bộ dưới đây:

    1. Phụ lục - Mẫu số 1a,1b.doc
    2. Phụ lục - Mẫu số 2.doc
    3. Phụ lục - Mẫu số 3a,3b.doc
    4. Phu luc - Mau so 4.xls

quyche  Quy chế làm việc của Trường CĐ Y Tế Cần Thơ 2016

PHẦN MỀM SỞ NỘI VỤ

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

BẢO HIỂM XÃ HỘI

BHXH.jpg
 Bản quyền © 2019 Tổ chức Cán bộ - Thanh tra & Pháp chế