Nhân sự

 

ĐÀO THỊ XUÂN HÀ

 xuanha

Trưởng phòng

0919054487

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Lập kế hoạch, lãnh đạo, giám sát và điều hành viên chức, người lao động trong phòng.

2. Xây dựng kế hoạch, phân công nghiệm vụ, giám sát từng cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng giao phó.

3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong đơn vị.

4. Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm.

5. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

6. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua; triển khai các phòng trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.

7. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; Sắp xếp, bồ trí, tiếp nhận, điều động, cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

8. Thành viên các Hội đồng có liên quan

9. Dự các cuộc hợp chuyên môn với các đơn vị ngoài trường

 

TRẦN THỊ KIM EM

kimem

 Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Thực hiện công tác quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch CCVC và lao động hợp đồng.

2. Lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định.

3. Quản lý biên chế viên chức hàng năm.

4. Thực hiện công tác phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, hưu trí, nghỉ việc.

5. Theo dõi CCVC nghỉ hưu hàng năm.

6. Nghiên cứu và phối hợp với các Phòng/Khoa xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, qui chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

7. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với phòng khoa học công nghệ làm thủ tục cho CCVC đi nước ngoài.

8. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hằng năm, theo dõi viên chức đi học, tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành khóa học.

9. Thực hiện công tác kê khai tài sản.

10. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm và theo dõi việc nghỉ phép của viên chức.

11. Phối hợp với phòng Chính trị - Công tác sinh viên học sinh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

12. Cập nhật phần mềm quản lý CCVC và người lao động về lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự.

 

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

tuyenin

 Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Thực hiện công tác chính sách cho CCVC và người lao động về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn. 

2. Thực hiện công tác thay đổi chức danh, thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

3. Thực hiện công tác tuyển dụng lao động, tuyển dụng viên chức.

4. Theo dõi và thực hiện các loại phụ cấp: độc hại, ưu đãi, thâm niên. trách nhiệm.

5. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH cho CCVC và người lao động.

6. Báo thay đổi thông tin của CCVC và người lao động cho trung tâm giới thiệu việc làm.

7. Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng toàn trường.

8. Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Lương; thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; kỷ luật; thi đua, khen thưởng của Trường.

9. Cập nhật phần mềm quản lý CCVC và người lao động về lĩnh vực chế độ, chính sách.

 

NGUYỄN THANH VÂN

 VAN

Nhân viên Kỹ thuật

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

1. Quản lý phần mềm công văn đi và đến.

2. Quản trị Website Trường CĐYT Cần Thơ.

 

 

 


 

Chức năng, Nhiệm vụ

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại : 07103891971

Được thành lập theo QĐ số : 259/QĐ-CĐYT, ngày 30 tháng 6 năm 2014 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tổng hợp, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lí viên chức; triển khai thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, giảng viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

-         Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

-         Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quy hoạch về cơ cấu đội ngũ các bộ, viên chức. Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hằng năm.

-         Quản lý viên chức, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm; quản lí viên chức, nhân viên đi học, đi công tác ở trong nước và nước ngoài theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

-         Quản lý lao động, định mức làm việc, định mức giờ giảng của giảng viên. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, qui trình làm việc theo qui định.

-         Triển khai thực hiện đúng các qui định về chế độ, chính sách về lương, bảo hiểm, phụ cấp cho viên chức và các nhân viên khác.

-         Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua; triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua, khen thưởng theo đúng quy định.

-         Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các hoạt động nhân các sự kiện: Thầy thuốc Việt Nam 27/2; ngày Nhà giáo Việt Nam; họp mặt cán bộ cuối năm; các ngày lễ khác….

-         Quản lý hồ sơ viên chức, các nhân viên khác theo qui định. Định kỳ cập nhật các thông tin cá nhân của viên chức theo đúng qui đinh.

-         Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong Trường, tham mưu cho Hiệu trưởng công tác dân quân tự vệ, bảo đảm trật tự an toàn trong nhà trường.

-         Theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị liên quan.

-         Phối hợp Trạm y tế thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.QL Nhân sự


   Quản lý Nhân Sự: Trần Thị Kim Em

QL Thi đua


  Thi đua- Khen thưởng: Nguyễn Thị Thanh Tuyền