Toan canh DHIMGChi bộ 4 (Chi bộ Hành chính- tổ chức) Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020...

 

 

Xem thêm: Chi bộ 4 (Chi bộ Hành chính- tổ chức) Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội...

  • Chi bộ Công tác học sinh sinh viên tổ chức Lễ kết nạp cho 03 Đoàn viên ưu tú vào Đảng ..

 

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và đảm bảo sự kế thừa, phát triển của Đảng. Trong đó, phát triển Đảng viên trong học sinh sinh viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác Đảng ở nhà trường.

Xem thêm: Lễ kết nạp cho 03 Đoàn viên ưu tú vào Đảng ..

bacho.jpg