Chức năng, Nhiệm vụCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRẠM Y TẾ

Điện thoại : ( 0710 3895 701 )

Được thành lập theo QĐ số 223  /QĐ-CĐYT, ngày   29 tháng  04  năm 2011

 

        1. Chức năng :

            Trạm y tế có chức năng Tham mưu và giúp giúp Ban Giám hiệu thực hiên chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trường học trong trường Cao Đẳng y tế Cần thơ, về việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức trong nhà trường.

 2. Nhiệm vụ :

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe đối với CBVC, khám sức khỏe vào đầu năm học đối với HSSV.

- Quản lý hồ sơ sức khỏe HSSV.

- Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường: chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

 - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe, vận động 100% HSSV tham gia bảo hiểm y tế.

 

 


Nhân sự


   

THẠCH CHÍNH

         thachchinh

Trưởng Trạm y tế

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trong năm.

 - Báo cáo hoạt độngy tế tháng, sơ kết quí.

 - Quản lý chung trong trạm y tế.

 - Khám chữa bệnh cho HSSV và CBVC.

 - Phối hợp các mặt công tác với các khoa – phòng, khi có liên quan với y tế.

 - Tuyên truyền PC dịch.

 - Kiểm tra, đánh giá vệ sinh môi trường trong trường học.

   

KIÊN VĂN SAVANÂY

 savanay

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-        Khám và điều trị các bệnh thông thường cho HSSV và công chức, viên chức.

-       Kiểm thuốc và báo cáo số thuốc đã sử dụng.

-       Kiểm tra vệ sinh hằng tuần.

-       Báo cáo số liệu bệnh đã khám và điều trị.

-       Cấp thẻ bảo hiểm y tế, báo cáo tổng số cấp BHYT theo từng đợt.

-       Quản lý sổ khám sức khỏe HSSV và Công chức, viên chức.

 

   LÊ THANH DUNG

 

thanhdung

            Nhân viên              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên và Cán bô viên chức.

- Cấp phát BHYT và BHTN cho học sinh sinh viên  và Cán bộ viên chức.

- Kiểm tra vệ sinh trường học hàng tuần.

- Kiểm thuốc hàng tháng.

- Tổng kết bệnh hàng tháng.

- Chấm công hàng tháng.

- Quản lý sổ khám sức khỏe của HSSV và Cán bộ viên chức.