Di động: 0919998771
Hộp thư: khcb@mcc.edu.vn

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

 • 1 TOÁN - TIN - LÝ - HÓA - SINH ...

  Bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh được thành lập theo quyết định số số:29/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng 02 năm 2012. Đến năm 2016, 2 bộ môn này sát nhập thành Bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Sinh học di truyền, Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương và lý sinh, Hóa đại cương – vô cơ và Hóa hữu cơ cho các đối tượng năm nhất khối cao đẳng Điều dưỡng và Dược; giảng dạy môn Tin học cơ bản cho các đối tượng học sinh- sinh viên của trường.
  Đọc tiếp ...
 • 2 GDTC - GDQP - AN NINH ...

  Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) được thành lập theo Quyết định số … QĐ/CĐYT ngày… tháng… năm 2011 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC-GDQP&AN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát phong trào tập luyện TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ công viên trong nhà trường.
  Đọc tiếp ...
 • 3 CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT ...

  Bộ môn Chính trị - Pháp luật, tiền thân là Khoa Chính trị - Pháp luật, phụ trách giảng dạy phần đại cương cho sinh viên, học sinh thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước. Bộ môn có 2 môn học: Các môn Lý luận Chính trị và môn Giáo dục Pháp luật. Hiện nay bộ môn có 7 cán bộ giảng dạy, bao gồm 2 giảng viên cơ hữu và 5 giảng viên kiêm nhiệm. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn ý thức tự học, nâng cao trình độ. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các giảng viên của Bộ môn luôn hoàn thành tốt các công tác khác như nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn, Đảng…
  Đọc tiếp ...
 • 4 NGOẠI NGỮ ...

  Bộ môn Anh văn trực thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường. Bộ môn gồm có 8 giáo viên cơ hữu và 4 giáo viên kiêm nhiệm ở các phòng chức năng khác của trường. Bộ môn đảm nhận giảng dạy học phần Anh Văn Cơ Bản và Anh Văn Chuyên Ngành hệ trung cấp và hệ cao đẳng cho sinh viên, học sinh của khoa Dược-Xét Nghiệm, khoa Điều Dưỡng và khoa Y. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy Anh văn chứng chỉ trình độ A, B và C do Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường mở lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia. Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn thực hiện công tác dịch thuật cho hội thảo khoa học được tổ chức tại trường.
  Đọc tiếp ...
 • 5 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ...

  Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số:29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 02 năm 2012, gồm 2 bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.
  Đọc tiếp ...

BỘ MÔN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Giới thiệu chung:

 Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) được thành lập theo Quyết định số … QĐ/CĐYT ngày…  tháng… năm 2011 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC-GDQP&AN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát phong trào tập luyện TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ công viên trong nhà trường.

 

2.  Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Bộ môn GDTC-GDQP&AN trực thuộc Khoa khoa học cơ bản, có chức năng tham mưu, đề xuất với Khoa về Quản lý giảng dạy, học tập môn GDTC, môn GDQP-AN và các phong trào TDTT trong và ngoài trường.

 

2.2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào kế hoạch của Khoa, xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ môn trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên trong bộ môn phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người.

            - Tổ chức giảng dạy các môn Giáo dục thể chất, môn Giáo dục quốc phòng vá an ninh hệ trung cấp.

            - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo. Tham gia các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.

 - Tham mưu cho Nhà trường về các hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ, học sinh, sinh viên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Khoa và của Hiệu trưởng.

 

3. Cơ cấu tổ chức:

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng BM

0984374328

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Ngọc Tân

Giảng viên

0919845704

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Vịnh

Giảng viên

0977454668

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phí Thị Hằng Nga

Giảng viên

0982964172

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Đình Nam

Giảng viên

(Kiêm nhiệm)

0986616353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2019 Bản quyền  KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ