Di động: 0919998771
Hộp thư: khcb@mcc.edu.vn

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ

 • 1 TOÁN - TIN - LÝ - HÓA - SINH ...

  Bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh được thành lập theo quyết định số số:29/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng 02 năm 2012. Đến năm 2016, 2 bộ môn này sát nhập thành Bộ môn Toan - Tin - Lý - Hóa - Sinh theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn: Sinh học di truyền, Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương và lý sinh, Hóa đại cương – vô cơ và Hóa hữu cơ cho các đối tượng năm nhất khối cao đẳng Điều dưỡng và Dược; giảng dạy môn Tin học cơ bản cho các đối tượng học sinh- sinh viên của trường.
  Đọc tiếp ...
 • 2 GDTC - GDQP - AN NINH ...

  Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDTC-GDQP&AN) được thành lập theo Quyết định số … QĐ/CĐYT ngày… tháng… năm 2011 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC-GDQP&AN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát phong trào tập luyện TDTT cho học sinh, sinh viên và cán bộ công viên trong nhà trường.
  Đọc tiếp ...
 • 3 CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT ...

  Bộ môn Chính trị - Pháp luật, tiền thân là Khoa Chính trị - Pháp luật, phụ trách giảng dạy phần đại cương cho sinh viên, học sinh thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật của Nhà nước. Bộ môn có 2 môn học: Các môn Lý luận Chính trị và môn Giáo dục Pháp luật. Hiện nay bộ môn có 7 cán bộ giảng dạy, bao gồm 2 giảng viên cơ hữu và 5 giảng viên kiêm nhiệm. Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy của Bộ môn luôn ý thức tự học, nâng cao trình độ. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các giảng viên của Bộ môn luôn hoàn thành tốt các công tác khác như nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn, Đảng…
  Đọc tiếp ...
 • 4 NGOẠI NGỮ ...

  Bộ môn Anh văn trực thuộc khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường. Bộ môn gồm có 8 giáo viên cơ hữu và 4 giáo viên kiêm nhiệm ở các phòng chức năng khác của trường. Bộ môn đảm nhận giảng dạy học phần Anh Văn Cơ Bản và Anh Văn Chuyên Ngành hệ trung cấp và hệ cao đẳng cho sinh viên, học sinh của khoa Dược-Xét Nghiệm, khoa Điều Dưỡng và khoa Y. Ngoài ra, bộ môn còn tham gia giảng dạy Anh văn chứng chỉ trình độ A, B và C do Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường mở lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia. Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn thực hiện công tác dịch thuật cho hội thảo khoa học được tổ chức tại trường.
  Đọc tiếp ...
 • 5 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN ...

  Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số:29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng 02 năm 2012, gồm 2 bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.
  Đọc tiếp ...

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

GIỚI THIỆU

Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số:29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng  02 năm 2012, gồm 2 bô môn: Toán - Tin và Lý - Hóa - Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.

Từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa Khoa học cơ bản không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành khâu trọng yếu trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Khoa hiện nay có 23 Giảng viên trong đó có 12 thạc sỹ, 4 cử nhân và 7 giảng viên đang học cao học. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đa số giảng viên trong Khoa là giảng viên trẻ, có tâm huyết và có chuyên môn vững vàng.

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở, điều kiện để HSSV tiếp cận kiến thức chuyên ngành tốt nhất.

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ,có chức năng theo quy định của Quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng, cụ thể là:

1.1. Tham mưu với Ban Giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của khoa và các hoạt động khác có liên quan.

1.2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

1.3. Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề, các hoạt động giáo dục về nhận thức ngành nghề trong sinh viên.

1.4. Tham mưu, đề xuất công tác nhân sự của khoa, khen thưởng - kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, viên chức, nhân viên trong khoa.  

1.5. Tham mưu đề xuất bổ sung tài sản, cơ sở vật chất cho hoạt động khoa, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dụng cụ giảng dạy trong khoa.

1.6. Xây dựng, phát triển Khoa đáp ứng tiêu chuẩn của Trường Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

2.2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

2.3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

2.4. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

2.7. Phối hợp với các phòng, khoa khác trong trường, gắn kết cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn của khoa.

2.8. Thực hiện một số nhiêm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Tổ chức bộ máy: 

Khoa có 24 nhân sự, gồm 04 bộ môn trực thuộc:

1/ Bộ môn Toán – Tin - Lý – Hóa – Sinh.

2/ Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng –An ninh.

3/ Bộ môn Ngoại ngữ.

4/ Bộ môn Chính trị - Pháp luật.

 

DANH SÁCH

Nhân sự Khoa Khoa học cơ bản

 (Quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản)

)

Stt

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Ghi chú

I

Bộ môn Toán – Tin - Lý – Hóa – Sinh

1

Kiều Thị Diễm Trang

Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

 

2

Hà Vũ Minh Trang

Giảng viên

 

3

Chử Thị Thanh Vân

Giảng viên

 

4

Trương Văn Khanh

Giảng viên

 

5

Huỳnh Văn Tư

Giảng viên

 

6

Tạ Văn Giáp

Giảng viên

 

7

Nguyễn Đỗ Phú Vinh

Giảng viên

 

8

Chung Nam Phong

Giảng viên

 

II

Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng –An ninh

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Bộ môn

 

2

Huỳnh Ngọc Tân

Giảng viên

 

3

Phí Thị Hằng Nga

Giảng viên

 

4

Nguyễn Văn Vịnh

Giảng viên

 

5

Nguyễn Đình Nam

Hành chánh Khoa

 

III

Bộ môn Chính trị - Pháp luật

1

Nguyễn Thị Huế

Phó Trưởng Khoa

Trưởng Bộ môn

 

2

Phạm Văn Chiều

Giảng viên

 

IV

Bộ môn Ngoại ngữ

1

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Bộ môn

 

2

Lưu Nguyễn Thanh Loan

Giảng viên

 

3

Phạm Quế Lan

Giảng viên

 

4

Trần Nguyễn Thanh Mai

Giảng viên

 

5

Lý Hồng Vân

Giảng viên

 

6

Hà Thị Bích Ngân

Giảng viên

 

7

Ngô Bích Ngọc

Giảng viên

 

8

Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên

 

 

 

Tổng cộng: 23 người.                                                     

2019 Bản quyền  KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ