Giới Thiệu

I. CHỨC NĂNG:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám hiệu Nhà trường phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng thu, chi các hoạt động tài chính của Nhà trường

Phòng thực hiện chức năng tham mưu với Ban giám hiệu thực hiện các khoản chi trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập, học bổng khuyến khích học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Nhà trường đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định hiện hành đối với các khoản trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ học tập cho các sinh viên thuộc diện được trợ cấp, khuyến khích

Phòng luôn thực hiện việc chi trả cho sinh viên kịp thời, đúng tiến độ

II. NHIỆM VỤ:

1. Công tác xây dựng kế hoạch

 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 2. Lập dự toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu khác hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước
 3. Xây dựng qui trình và tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh sinh viên, nộp đầy đủ và kịp thời các khoản phải nộp ngân sách (thuế TNDN, thuế TNCN …) theo qui định của pháp luật. Tư vấn cho Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch để tang nguồn thu cho trường
 4. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, các tiêu chuẩn, đinh mức theo qui định quản lý tài chính hiện hành, theo qui chế chi tiêu nội bộ
 5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ, học bổng.. các khoản phụ cấp và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm thiết bị… theo đúng qui qui định hiện hành
 6. Thực hiện theo dõi, sử dụng, quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán và theo dõi tài khoản của trường tại ngân hàng, kho bạc
 7. Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, chế độ chính sách của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của trường để xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm tài chính trình Hiệu trưởng
 8. Theo dõi tình hình thực hiện dự toán và báo cáo cấp trên khi có yêu cầu

2. Công tác kế toán

 1. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập báo cáo thống kê, báo cáo khảo sát, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của trường theo quy định và theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước
 2. Hướng dẫn xây dựng dự toán chi, kiểm soát chi tạm ứng căn cứ theo tiến độ các hoạt động, căn cứ theo dự toán chi tiết đã được duyệt, căn cứ theo nguồn kinh phí
 3. Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ kế toán căn cứ theo chế độ chứng từ kế toán do Bộ tài chính ban hành
 4. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước
 5. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định
 6. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hồ sơ mua sắm, thanh quyết toán và giải ngân các nguồn kinh phí
 7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành
 8. Thực hiện việc luân chuyển, bảo quản và lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu

3. Công tác tài chính

 1. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Đề xuất với Hiệu trưởng về phân bổ dự toán ngân sách được giao để thực hiện các nhiệm vụ của trường. Thực hiện kế hoạch hoá việc sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý, năm
 2. Tham gia xây dựng phương án phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường
 3. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý
 4. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu khai thác tăng nguồn thu cho trường
 5. Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn thu. Tham mưu, đề xuất phương án phục vụ mọi hoạt động của Nhà trường
 6. Thẩm tra, kiểm tra các chứng từ tài chính theo đúng các quy định trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt
 7. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong trường tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường
 8. Thực hiện chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định
 9. Thực hiện tự kiểm tra tài chính, công khai tài chính, công khai dự toán, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước và các khoản thu chi hợp pháp của trường theo quy định hiện hành
 10. Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng

TIÊU THANH TUYỀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH CHUNG

KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phụ trách chung phòng Kế hoạch tài chính.Phụ trách công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí công tác cho CBVC của phòng KHTC.

+ Tham mưu ra các quy định về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư của Nhà nước;

+ Tham mưu ra quyết định điều tiết các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí hợp pháp (trong và ngoài nước) giữa các đơn vị trong trường;

+ Tham mưu ra quyết định kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán, kiểm toán, thẩm tra và xét duyệt quyết toán trong nội bộ trường;

+ Tham mưu ra quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo thẩm quyền xác định tại các chế độ tài chính tương ứng hiện hành;

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung, dài hạn và kế hoạch hàng năm của trường;

+ Tham mưu xem xét quyết định đầu tư và phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản;

+ Căn cứ vào kế hoạch, thống kê chi tiết việc sử dụng kinh phí hàng năm để cân đối thu chi hàng kỳ (tháng, qúy, năm…).

BÙI NGỌC XUYẾN

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

Mua và lập danh sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho học sinh và cho CBVNV – GV trong đơn vị.Lập danh sách học bổng và các chế độ miễn giảm cho học sinh

Xin kinh phí hỗ trợ bảo hiểm học sinh sinh viên.

Thu học phí, lệ phí và các nhiệm vụ khác nếu có phát sinh

LÊ HUỲNH

KẾ TOÁN VIÊN

Kế toán công đoàn.Kế toán thu – theo dõi học phí ;

Lập kế hoạch thu học phí cho mỗi học kỳ;

Thực hiện thu và quản lý học phí theo quy định;

Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình thu học phí theo quy định;.

Báo cáo thuế TNDN;

Thuế TNCN;

Quản lý các nguồn kinh phí dự án khi có phát sinh;

Các nhiệm vụ khác khi có phát sinh.

NGUYỄN THẾ MINH CHÂU

KẾ TOÁN VIÊN

Kế toán thanh toán các nguồn kinh phí có trong đơn vị;Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ;

Kế toán tài sản;

Quyết toán tổng hợp các nguồn trong đơn vị;

Phụ trách thu Đoàn phí

Tính lương và các khoản theo lương cho CBNV – GV, theo chế độ qui định.

Thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các nhiệm khác nếu có phát sinh.