Đảng uỷ – BGH

Phan Trung Thuấn

Hiệu trưởng
BSCKII Quản lý Y tế

Trần Thu Hồng

Phó Hiệu trưởng
ThS ĐDBM và TSS

Trần Ngọc Hùng

Phó Hiệu Trưởng
CN. Ngữ văn