Khoa Điều dưỡng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại : 07103897236

 (Được thành lập theo quyết định số 445/QĐ.CĐYT, ngày 8 tháng 5 năm 2009)

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với các chuyên ngành điều dưỡng: Đa khoa, sản, gây mê hồi sức, kỹ thuật y học, xét nghiệm, hệ tập trung dài hạn và vừa làm vừa học.

2. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về Điều dưỡng.

3. Tổ chức biên soạn chương trình chi tiết và giáo trình giảng dạy, nghiên cứu đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

4. Quản lý giảng viên, cán bộ và sinh viên trong các mặt hoạt động của Khoa, xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ giảng dạy.