Khoa Khoa học cơ bản

Giới Thiệu

Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thành lập theo QĐ số: 29/QĐ-CĐYT, ngày 07 tháng  02 năm 2012, gồm 2 bộ môn: Toán – Tin và Lý – Hóa – Sinh. Đến năm 2016, các bộ môn Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh sát nhập vào khoa theo quyết định số 485/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về việc Thành lập Khoa Khoa học cơ bản.

Từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa Khoa học cơ bản không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành khâu trọng yếu trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Khoa hiện nay có 22 Giảng viên trong đó có 12 thạc sỹ, 4 cử nhân và 7 giảng viên đang học cao học. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đa số giảng viên trong Khoa là giảng viên trẻ, có tâm huyết và có chuyên môn vững vàng.

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở, điều kiện để HSSV tiếp cận kiến thức chuyên ngành tốt nhất.

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ,có chức năng theo quy định của Quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng, cụ thể là:

1.1. Tham mưu với Ban Giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của khoa và các hoạt động khác có liên quan.

1.2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

1.3. Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề, các hoạt động giáo dục về nhận thức ngành nghề trong sinh viên.

1.4. Tham mưu, đề xuất công tác nhân sự của khoa, khen thưởng – kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, viên chức, nhân viên trong khoa.

1.5. Tham mưu đề xuất bổ sung tài sản, cơ sở vật chất cho hoạt động khoa, tài liệu tham khảo, phương tiện, thiết bị dụng cụ giảng dạy trong khoa.

1.6. Xây dựng, phát triển Khoa đáp ứng tiêu chuẩn của Trường Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

2.2. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho trường bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

2.3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

2.4. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

2.7. Phối hợp với các phòng, khoa khác trong trường, gắn kết cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn của khoa.

2.8. Thực hiện một số nhiêm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Tổ chức bộ máy:

Khoa có 24 nhân sự, gồm 04 bộ môn trực thuộc:

1/ Bộ môn Toán – Tin – Lý – Hóa – Sinh.

2/ Bộ môn Giáo dục Thể chất – Giáo dục Quốc phòng –An ninh.

3/ Bộ môn Ngoại ngữ.

4/ Bộ môn Chính trị – Pháp luật.