Khoa Y

1. Chức năng – nhiệm vụ

Khoa Y hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu, phối hợp với các khoa, phòng trong nhà trường, các đơn vị y tế cấp khoa ngoài trường thực hiện chức năng quản lý chương trình giảng dạy các khối y. Quản lý chất lượng dạy và học, quản lý học sinh theo phân cấp của Ban giám hiệu.

Khoa Y gồm 8 bộ môn: Y học cơ sở, bộ môn Y học dự phòng, bộ môn chẩn đoán hình ảnh y học, bộ môn Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng, bộ môn Y học cổ truyền, bộ môn Sản, bộ môn Nha và bộ môn Gây mê hồi sức.

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học của các bộ môn, tài liệu giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của bộ môn, khoa.

– Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các khoa phòng ở trường và ở bệnh viện, cơ sở thực hành của nhà trường, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản suất kinh doanh với đời sống xã hội.

– Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên và học sinh-sinh viên thuộc các bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Sơ đồ tổ chức