Phòng Đào Tạo

Giới Thiệu

I. Vị trí và chức năng:

Phòng Đào tạo là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về định hướng công tác đào tạo, xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học và các loại hình đào tạo trong trường; Tổ chức chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác dạy và học theo đúng các quy trình, quy chế của Bộ và của Trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xác định cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, cụ thể hoá các quy chế cần áp dụng.

2. Tổ chức và quản lý đào tạo:

+ Phối hợp với các Khoa, Bộ môn chuyên ngành xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo của các ngành học, bậc học, hệ đào tạo.

+ Trên cơ sở mục tiêu, nội dung đã được Nhà trường thông qua lập kế hoạch, chương trình giảng dạy cho toàn khoá, từng năm học của các ngành hệ tập trung, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Tổ chức, kiểm tra theo dõi và xác nhận việc thực hiện kế hoạch bao gồm : lên lớp, thí nghiệm, thực tập, thực tế …

+ Phối hợp với các khoa sắp xếp thời khoá biểu cho các lớp. Quản lý thời khoá biểu, bố trí và điều phối phòng học cho tất cả các lớp đảm bảo cho các hoạt động giảng dạy và học tập.

+ Cập nhật, quản lý và xử lý kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy chế của Bộ và của Trường. Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hồ sơ học tập của học sinh sinh viên và lưu giữ các hồ sơ đào tạo. Cung cấp các kết quả về học tập đã được xử lý của học sinh sinh viên cho phòng Chính trị – Công tác học sinh sinh viên để làm cơ sở xét duyệt và ra các quyết định liên quan đến học tập và học bổng cho học sinh sinh viên.

+ Phối hợp với các Khoa giải quyết cho học sinh sinh viên thi lại và học lại các môn học: giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của học sinh sinh viên liên quan tới chương trình, kế hoạch học tập và kết quả học tập.

+ Quản lý và cấp bằng tốt nghiệp theo đúng quy định. Đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên cuối khoá, xem xét và đề nghị Ban Giám hiệu cấp các văn bằng chứng chỉ. Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của học sinh sinh viên khi học sinh sinh viên ra trường, chuyển trường.

+ Đề xuất với Hiệu trưởng về các biện pháp củng cố và nâng cao chất lượng các cơ sở phục vụ dạy và học như: phòng học và trang bị phòng thí nghiệm, thư viện…

+ Lập kế hoạch và tổ chức xuất bản giáo trình, tài liệu, sách tham khảo.

+ Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ – Thanh tra và Pháp chế đề xuất việc quy hoạch, định biên đội ngũ CBGD của trường, đào tạo bồi dưỡng CBGD. Tham gia Hội đồng tuyển dụng CBGD của Trường.

+ Theo dõi, Kiểm tra và xác nhận khối lượng giảng dạy của các bộ môn trong trường.

+ Thống kê, báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác đào tạo của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

+ Trưởng phòng hoặc phó phòng đào tạo là thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, Hội đồng xử lý kết quả học tập hàng năm, Hội đồng xét cấp chứng chỉ Thể dục, Quân sự. Tham gia Ban thanh tra đào tạo của Trường.

+ Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Trường, chịu trách nhiệm về mọi thủ tục tuyển sinh theo quy chế của Bộ và quy định của Hội đồng Tuyển sinh trường.

III. Tổ chức của phòng và chế độ trách nhiệm:

  1. Phòng Đào tạo có 01 Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

+ Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu.

+ Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt ủy quyền cho phó trưởng phòng phụ trách công việc chung của phòng.

2. Trưởng phòng Đào tạo có trách nhiệm xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của phòng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng viên chức và người lao động trên cơ sở biên chế được giao, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên thuộc phòng, đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của phòng. Có trách nhiệm điều hành trực tiếp các viên chức, người lao động và các bộ phận trong phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng./.