Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ thành lập Phòng Thanh Tra – Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 219/QĐ-CĐYT ngày 30 tháng 06 năm 2014; Và từ tháng 8 năm 2016 công tác Thanh tra được tách riêng và phòng được mang tên là Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục cho đến nay, theo Quyết định số 266/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

I. Quy định về chức năng- nhiệm vụ

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục và Đào tạo là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác Khảo thí – Kiểm định chất lượng Giáo dục và Đào tạo của Nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ Khảo thí

– Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi kết thúc học phần theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo;

– Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi học phần, thi tốt nghiệp và tuyển sinh các hệ đào tạo trong trường;

– Phối hợp với phòng Đào tạo đổi mới công tác thi, kiểm tra (ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, vào điểm thi) theo đúng quy chế;

– Tổ chức chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi;

– Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi của cán bộ chấm thi; tổ chức chấm thi phúc khảo cho các bài thi học phần, tốt nghiệp và tuyển sinh khi học sinh, sinh viên có đơn đề nghị;

– Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên học sinh theo đúng quy chế;

– Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo về công tác thi và kiểm tra;

– Xây dựng chiến lược đổi mới công tác thi và kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

– Kết hợp với phòng Đào tạo tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra.

– Xây dựng kế hoạch về công tác khảo thí của Trường theo năm học.

2.2. Nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục

– Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;

– Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng văn hóa, chất lượng giáo dục đào tạo cho giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên.

– Thực hiện các nội dung về kiểm định giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Trường Cao đẳng theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ;

– Phối hợp các Khoa/Phòng liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học sinh, sinh viên;

– Chủ trì, phối hợp với các Khoa/Phòng tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của các bộ phận trong nhà trường;

– Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên trong trường về hoạt động kiểm định chất lượng; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các Khoa, Phòng… thuộc trường;

– Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng;

– Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ các công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.